Kontrola Katastru

Obchodní podmínky služby kontrola-katastru.cz

(v platném znění od 1.8.2018)

1. Definice pojmů

1.1 Provozovatel - Ing. Maroš Šándor, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 03046346, e-mail: info@kontrola-katastru.cz

1.2 Zákazník - objednatel služby

1.3 Služba - kontrola výpisu z katastru nemovitostí České republiky u zadaných nemovitostí a notifikace zákazníka v případě nalezených změn

1.4 Kredit - virtuální měna, kterou si zákazník kupuje a platí s ní nabízenou službu

1.5 Kontaktní údaje - registrační e-mailová adresa na straně zákazníka, e-mailová adresa info@kontrola-katastru.cz na straně poskytovatele

2. Vznik a zánik smluvního vztahu

2.1 Vznik smluvního vztahu

2.1.1 Zákazník s provozovatelem vstupují do smluvního vztahu dnem nákupu startovacího balíčku, resp. prvního kreditu zákazníkem.

2.2 Zánik smluvního vztahu

2.2.1 Výpovědí smlouvy zákazníkem. Zákazník má právo smlouvu kdykoliv jednostranně okamžitě vypovědět. Výpověď provede zákazník e-mailem na kontaktní adresu provozovatele. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení nevyčerpaného kreditu na svůj bankovní účet, který uvede ve výpovědi. Kredit bude vrácen v poměru 1 kredit = 0,50 Kč.

2.2.2 Výpovědí smlouvy provozovatelem. Provozovatel má právo smlouvu kdykoliv jednostranně okamžitě vypovědět a tuto výpověď neprodleně oznámí zákazníkovi na jeho kontaktní e-mail. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení nevyčerpaného kreditu na svůj bankovní účet, který uvede v odpovědi na výpověď provozovatele. Kredit bude vrácen v plné výši podle toho, kolik za něj zákazník zaplatil.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Práva a povinnosti provozovatele

3.1.1 Provozovatel je povinen pro zákazníka zajistit funkční službu, kterou si zákazník předplatil. Sporadické krátkodobé výpadky a plánované servisní odstávky nejsou porušením této povinnosti. O plánované odstávce delší než 6 hodin musí být zákazník informován minimálně 5 dní předem. Plánovaná odstávka nesmí probíhat v intervalu 6:00 - 22:00.

3.1.2 Provozovatel neodpovídá za škody, které by mohly vzniknout zákazníkovi nebo třetím stranám v souvislosti s využíváním služby. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nemůže garantovat správnost a úplnost získaných informací a že jediným právně závazným výpisem z katastru je výpis pořízený za úplatu přímo od orgánů státní správy.

3.1.3 Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet zákazníka, u kterého má důvodné podezření ze zneužívání služby, zejména z důvodu zneužívání nabízených volných kreditů pro vyzkoušení služby.

3.1.4 Provozovatel je oprávněn zrušit účet zákazníkovi, který nemá na svém účtu žádný zakoupený kredit (kredit zdarma se nepočítá) a za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců neproběhla na zákaznickém účtu žádná kontrola nemovitosti.

3.2 Práva a povinnosti zákazníka

3.2.1 Zákazník je povinen využívat službu výhradně pro svojí vlastní potřebu a nesmí ji přeprodávat třetím stranám.

3.2.2 Zákazník je odpovědný za správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve svém účtu, zejména svých kontaktních údajů.

3.2.3 Zákazník dává provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Souhlas zákazník uděluje výhradně na úkony, související s poskytováním objednané služby. Zákazník souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení provozovatelem převážně za účelem nabídky nových služeb.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 V tomto smluvním vztahu je zákazník Subjektem osobních údajů a Provozovatel je Zpracovatelem osobních údajů.

4.2 Tyto Obchodní podmínky upravují zpracování osobních údajů, které zákazník poskytne zejména použitím webového rozhraní služby, kterou zpracovatel pro zákazníka provozuje. Zákazník tímto pověřuje Zpracovatele k zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem specifikovaným v těchto Obchodních podmínkách.

4.3 Rozsah zpracování osobních údajů

4.4 Účel zpracovávaní osobních údajů

4.5 Práva a povinnosti Správce a Zpracovatele

5. Reklamační řád

5.1 Reklamaci zákazník uplatní odesláním reklamace na kontaktní údaje provozovatele uvedené v bodě 1.5

5.2 Provozovatel je povinen vyřídit podání reklamace ve lhůtě 30 dní od podání

5.3 Předmětem reklamace nemohou být zejména chybné nebo neúplné údaje poskytnuté katastrálním úřadem (viz. bod 3.1.2)

5.4 V případě oprávněné reklamace je provozovatel povinen vrátit kredit za chybně nebo neoprávněně naúčtovanou službu zpět do peněženky zákazníka

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Smluvní strany se dohodly, že k oficiální komunikaci v souvislosti s jejich obchodním vztahem slouží Kontaktní údaje uvedené v bodě 1.5

6.2 Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky a tuto změnu je povinen sdělit zákazníkovi. Nové Obchodní podmínky vstupují v platnost nakoupením dalšího kreditu, do té doby se smluvní vztah řídí stávajícími Obchodními podmínkami.

6.3 V případě, že se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

6.4 Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.